Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vítame Vás na webovej stránke obce Ráztočno

Aktuálne oznamy

XXV. ročník Behu SNP ulicami obce RáztočnoVytlačiť
 

XXV. ročník Behu SNP ulicami obce Ráztočno - 26.08.2017

XXV. ročník Behu SNP ulicami obce Ráztočno - 26.08.2017


 
 

Darcovská kvapka krviVytlačiť
 

Darcovská kvapka krvi - 26.08.2017 v kultúrnom dome


 
 

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania Vytlačiť
 

č.j.: 2/2017 - 504
V Ráztočne, 10.08.2017                                                          

 

                                                                       O Z N Á M E N I E
                            o začatí vodoprávneho konania a upustenie od miestneho šetrenia

                                                                 a ústneho pojednávania

        Dňa 09. 08. 2017 podal stavebník Roman Kalus, Ul. Tolstého 5/6, 971 01 Prievidza
na obec Ráztočno, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad žiadosť o povolenie podľa § 21 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) na osobitné užívanie vôd a podľa § 26 vodného zákona na uskutočnenie vodnej stavby – vŕtaná studňa na individuálne zásobovanie úžitkovou vodou, z dôvodu zmeny stavby pred dokončením (zmena umiestnenia          vodnej stavby) 

        Vodná stavba bude umiestnená v katastrálnom území Ráztočno, na pozemku parc.č. 1998/27, k. ú. Ráztočno. Podzemná voda bude odoberaná za účelom individuálneho  zásobovania        úžitkovou vodou.

        Dňom 10. 08. 2017  bolo začaté stavebné – vodoprávne konanie.

        Starosta obce Ráztočno, ako príslušný správny orgán, podľa § 13 ods. 5, § 27 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad podľa § 63 ods. 1 písmeno a) vodného zákona, v súlade s ustanoveniami § 73 vodného zákona a § 61 zákona 50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov (stavebný zákon), oznamuje začatie vodoprávneho konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne upúšťa od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.

        Účastníci konania a orgány štátnej správy môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne nebude prizerať. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži tunajší úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

 

                                                                                                                                     Ivan Šktreľ, v.r.
                                                                                                                                     starosta obce

 

 


 
 

Vyhlásenie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V y h l a s u j e

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

v územnom obvode okresu Prievidza,

od 03. 08. 2017 o 08:30hod  - do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch z a k a z u j e  najmä:

 - zakladať a udržiavať ohne,

 - používať otvorený oheň,

 - fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,

 - vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Vlastníci, správcovia, alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov  p o v i n n í  najmä :

 - zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť, pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať, a zabezpečuje jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,

 - zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,

 - udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,

 - prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na :

   1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,

    2.  vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,

    3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,

 - zabezpečiť, aby každý pracovný stroj používaný pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe bol vybavený aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného druhu s hmotnosťou náplne hasiacej látky najmenej 5 kg.


 
 

Oznámenie o začatí prerokovania a žiadosť o vydanie stanoviska k návrhu ZaD č. 3 ÚPN VÚC Trenčianskeho krajaVytlačiť
 


 
 

OznamVytlačiť
 

V rámci prevencie pred zaburiňovaním pozemkov Obec Ráztočno v zastúpení starostom obce, týmto upozorňuje vlastníkov – nájomcov, užívateľov poľnohosp. i nepoľnohospodarskych pozemkov na povinnosť dodržania ustanovení § 1, § 2 a § 3 zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení zákona č. 219/2008 Z.z., z.č. 57/2013 Z.z., ustanovenie § 3 ods 1 zákona č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a zároveň aj realizáciu opatrení proti rozšíreniu burín a na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín.


 
 

Deň detí - 03.06.2017

Deň detí - 03.06.2017

Deň detí - 03.06.2017
Autor: Monika Rendeková

Deň detí - 03.06.2017

Deň detí - 03.06.2017
Autor: Monika Rendeková

Deň detí - 03.06.2017

Deň detí - 03.06.2017
Autor: Monika Rendeková

Deň detí - 03.06.2017

Deň detí - 03.06.2017
Autor: Monika Rendeková


 
 

 
Položky 1-4 z 70

Deň matiek - 14.05.2017 v kultúrnom dome

Deň matiek

Deň matiek
Autor: Monika Rendeková

Deň matiek

Deň matiek
Autor: Monika Rendeková

Deň matiek

Deň matiek
Autor: Monika Rendeková

Deň matiek

Deň matiek
Autor: Monika Rendeková


 
 

 
Položky 1-4 z 23

Kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojny - 08.05.2017

Kladenie vencov pri príležitosti oslobodenia

Kladenie vencov pri príležitosti oslobodenia
Autor: Monika Rendeková

Kladenie vencov pri príležitosti oslobodenia

Kladenie vencov pri príležitosti oslobodenia
Autor: Monika Rendeková

Kladenie vencov pri príležitosti oslobodenia

Kladenie vencov pri príležitosti oslobodenia
Autor: Monika Rendeková

Kladenie vencov pri príležitosti oslobodenia

Kladenie vencov pri príležitosti oslobodenia
Autor: Monika Rendeková


 
 

 
Položky 1-4 z 20

Stavanie mája - 01.05.2017

Stavanie mája

Stavanie mája
Autor: Monika Rendeková

Stavanie mája

Stavanie mája
Autor: Monika Rendeková

Stavanie mája

Stavanie mája
Autor: Monika Rendeková

Stavanie mája

Stavanie mája
Autor: Monika Rendeková


 
 

 
Položky 1-4 z 59

Babinec - 23.04.2017

Babinec

Babinec
Autor: Monika Rendeková

Babinec

Babinec
Autor: Monika Rendeková

Babinec

Babinec
Autor: Monika Rendeková

Babinec

Babinec
Autor: Monika Rendeková


 
 

 
Položky 1-4 z 50

Pálenie Moreny - 09.04.2017

Pálenie Moreny

Pálenie Moreny
Autor: Monika Rendeková

Pálenie Moreny

Pálenie Moreny
Autor: Monika Rendeková

Pálenie Moreny

Pálenie Moreny
Autor: Monika Rendeková

Pálenie Moreny

Pálenie Moreny
Autor: Monika Rendeková


 
 

 
Položky 1-4 z 55

dnes je: 17.8.2017

meniny má: Milica

webygroup

Úvodná stránka